صفحه نخست عضویت درباره ما تماس با ما اردیبهشت (3)
خرداد (1)
اردیبهشت (1)
فروردین (1)
آبان (1)
تیر (3)

اساسنامه انجمن

بسمه تعالي
« اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي مهندسان معماری استان یزد»

فصل يكم - كليات
ماده 1 - هدف :
به اجرای مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق ،دفاع منافع مشترک حرفه ای ،بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ،کوشش در بالا بردن سطح آگاهی های اعضا،این انجمن صنفی بموجب مقررات قانونی و رعایت حفظ منافع جامعه تشکیل می گردد.
ماده2- نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :
نام : « انجمن صنفي کارفرمايي مهندسان معماری استان یزد ».
كه در اين اساسنامه از این پسبه اختصار« انجمن صنفي » ناميده مي‌شود.
حوزة فعاليت انجمن صنفي : حوزة جغرافيايي استان یزد بوده،اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است-یزد ،سه راه شحنه،بلوار22بهمن،کوچه شهید پیوندی زاده
تلفن:35280469 فاکس:35280469
تبصره- هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانونی انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با انتشاردر یکی از روزنامه هاکه به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد ،به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند .
ماده 3- حقوق و وظايف اساسي انجمن صنفي :
1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
2- دریافت ورودیه ، حق عضویت وکمک های مالی داوطبانه اعضا.
3- همکاری در جهت تاسیس،تقویت وگسترش شرکت های تعاونی (اعتبار،مصرف،مسکن)وصندوق تعاون به منظور برخورداری اعضااز تهسیلات بیشتر.
4-حمایت،دفاع پشتیبانی از حقوق ومنافع صنفی وحرفه ای اعضا بطور اعم از طریق ارائه پیشنهادی وجلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی وملی.
5-کوشش در تشکیل باشگاههای فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی، به منظور بر خورداری اعضا از امکانات آن .
6- خرید، فروش و تملک اموال منقول انجمن صنفی و به حساب انجمن صنفی مشروط آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
7-انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی.
8-جلب پشتیبانی مراجع دولتی وملی نسبت به هدفهای انجمن.
9-پیوستن به انجمن های صنفی مسکن به منظور تشکیل کانون مربوط یا عضویت در کانون انجمن های صنفی استان وکانون عالی انجمن های صنفی پس ار تصویب مجمع عمومی بارعایت مقررات قانونی .
10- همکاری با سایر تشکل های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرارداده شده یا خواهدشد.
فصل دوم
شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي
ماده4– شرايط عضويت :
كليه اشخاص حقيقي و نمایندگان اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن درآيند :
1- تابعيت ايران .
2حداقل سن:25سال تمام
3-حداقل مدرک تحصیلی:لیسانس.
4 –شاغل در حرفه یا صنعت )مهندسی معماری دارای پروانه اشتعال از اجرای ذی ربط) در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارک شناسایی معتبر.
5-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .
6- نداشن حکومیت کیفری موًثر در محرمیت از حقوق اجتماعی .
7- قبول تعهد اجرای مقررات و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن .
8- پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.
تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به قبول عضويت در انجمنمجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تبصره 2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان عضویت آنان از سوی هیاٌت مدیره پذیرفته نگردد ، ، متقاضی می تواند خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.
تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .
ماده 5 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :
1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 8 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي).
2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات هريك از اركان انجمن (با اعلام هيأت مديره انجمن).
3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 4اين اساسنامه.
4- آرای صادره از مراجع قضايي كشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.
5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.
تبصره – در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ،حق راي نخواهد داشت.
ماده 6- منابع مالي انجمن صنفي :
الف– وروديه براي هرعضو مبلغ 300000ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد.
ب - حق عضويت به میزان 50000ریال در ماه .
ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي وبه اختيار كمك دهنده.
تبصره 1- قبول و دریافت کمکهای مالی از سایر اشخاص حقیقی وحقوقی غیر عضو منوط است به موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی .
تبصره 2 - انجمن صنفي داراي حداقل2 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امورماليمي‌باشد.
ماده 7-كليه اعضا بايدحق عضویت خود را باتوجه به ماده6.مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.
تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي ریيس هيأت مديره و خزانه دار انجمن برسد.
تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.
تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند .
ماده8- چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد ، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار كتبي داده مي‌شود و چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره عضويت آنها درانجمن به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجددآنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .
تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، بارای هيأت مديره خواهد بود .
فصل سوم
اركان انجمن صنفي
ماده 9- اركان انجمن صنفي عبارت است از :
1- مجمع عمومي
2- هيأت مديره
3- بازرسان
الف - مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :
ماده10– مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است ، از اجتماع اعضای به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد.
براي تشكيل مجامع عمومي عادي وفوق العاده، هيأت مديره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسيله درج آگهی دریکی روزنامه ها ویا ارسال دعوتنامه کتبی ببرای اعضا كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ انتشار آگهی یا تسلیم دعوتنامه تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، بايد حداقل 15 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد .
تبصره 1– دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره، بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند
تبصره 2– دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل20 روزقبل از تشكيل ، طي دعوتنامه كتبي به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمايند.
تبصره 3– اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و سايرمواردي كه مجمع تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد.
تبصره 4- هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد.
ماده 11- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا رسميت
مي يابد و چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت . چنانچه درمرحله دوم نیز حد نصاب لازم نرسد برای بار سوم به همان ترتیب دعوت وبا حضور حداقل یک پنجم رسمیت می یابد .
تبصره 1– مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك چهارم اعضا بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .
تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .
ماده 12 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :
1- استماع گزارش هيأت مديره در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـال جاري و آتـي انجـمن .
2- استماع گزارش بازرسان در مورد مسایل مربوط واتخاذ تصمیم نسبت به آن
3- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي .
4- دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .
5- تعيين روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی.
6- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .
7- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن معلق يا سلب عضويت شده اند..
8- تصویب تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان.
9- تصویب ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاونيها .
10- انتخاب اعضا و علی البدل هیاًت داوری انجمن صنفی.
11-اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظورتشکیل کانون و یا الحاق به کانون فعالیت های مشرک با کانون انجمنهای صنفی استان،سراسر وکانون عالی انجمن های صنفی ویا خارج شدن از کانون مذکور.
ماده 13 – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد زیر ،با حضور نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل يك سوم اعضا رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت سه چهارم آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 14- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :
1- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .
2- عزل انفرادی یا دست جمعی اعضای هیاًت مدیره و بازرسان
3- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه
تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح اساسنامه ، بايد به طور مشخص درآگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .
ماده 15-پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس با يكي از اعضاي هيات مديره، بلافاصله هيأت ریيسهمجمع مركب از يك ریيس،یک یا دو نايب رئیس و يك یا دو منشی از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان و بازرسان و هیاًت داوری يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر نیز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند .
تبصره 1- اعضای هيأت رئيسه مجمع عمومی وهیاًت و نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت درهيأت مديره و بازرسان باشند (در صورتی که انجمن داراي كمتر از 20 عضو باشد،بانظر اکثریت اعضای مجمع ،کاندیدا بودن اعضای هیئت رئیسه بلامانع است ) .
تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند.
تبصره
3- هيات ریيسه و نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره ،بازرسان اصلي و علي البدل و در صورت انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیاًت داوری را طي صورتجلسه تعيين نمايند.
ماده 16-چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگيانجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت ریيسه و نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت كار و اجتماعي تسليم نمايند .
تبصره- چنانچه اعتراض رسيده وارد باشد ، هيأت رییسه ونظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات، اقدام خواهد شد .
ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن
ماده 17- هيأت مديره داراي 5 نفر عضو اصلي و2 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رای کتبی و مخفی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای
مدت ..3. سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است .
ماده 18- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود ، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و یک دبیراز بين اعضاي اصلی هيأت مديره يا خارج از آن انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت ، به وزارت كار و اجتماعي تسليم نمايد .
ماده 19-جلسات عادي هيأت مديره با حضور اكثريت اعضا ( حداقل3نفر ) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرای اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد .
تبصره 1- خدمات هيأت مديره افتخاري است، مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .
تبصره 2- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.
ماده 20- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت ، كار و امور اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت وسایر مدارک شناساییانجمن ، به نام انجمنصنفی و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفی(رئیس ،دبیر،خزانه دار)، در بانك يا بانك هاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمنصنفی را در آن واريز نمايد .
ماده 21 –رئیس هیاًت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکا صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارک مالی و کلا مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه امول ، دارائیها، اسناد اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها میباشد .
تبصره – کلیه مکاتب اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رئیس هیاًت مدیره یا دبیر ،ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ،اوراق رسمی بهادار و قرارداد تعهد آور که به تصویت هیاًت مدیره رسیده باشد با امضای مشترک رئیس هیاًت مدیره یا دبیر و خرانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
ماده 22 - در صورت استعفا ،فوت، از دست دادن شرايط ، سلب عضويت يا غيبت غير موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .
تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد .
تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره، توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. در این صورت بازرسان. يك سوم اعضاي انجمنصنفی موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستن جهت تعین تکلیف مراتب را به اظلاع وزارت ،كار و اموراجتماعي اعلام نمایند.
ماده 23 - هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.
تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول حفظ كليه
دارایي ها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده 24 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :
1- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي – عضويت).
2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.
3- دعوت مجامع عمومي درموعدمقررو بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.
4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.
6- تعيين محل اقامتگاه و دفتر مركزي انجمن صنفي.
7- انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.
8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن.
9- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا.
10- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه .
11- اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آیين نامه هاي داخلي .
12- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .
13- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.
14- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم) از قبيل كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات و پشتيباني ،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .
ماده 25 - وظايف ریيس هيأت مديره :
1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .
2- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .
3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي ، جهت اجرا و پي گيري آن.
4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.
5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .
6- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده ریيس قرار دارد.
تبصره1- قسمتي از وظايف ریيس هيات مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.
ماده 26–دبیر خانه ی انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیرخانه و زیر نظر هیاًت مدیره به منظور ایجاد روابط درست و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات لازم اداره تشکیلات اجرایی مصوبات هیاًت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و میتواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیاًت مدیره
تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده
مي شوند .
ماده 27– وظايف واختيارات دبير:
دبيردر صورت تفويض ازطرف هيات مديره، داراي وظايف به شرح ذيل خواهد بود:
1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي .
2- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي .
3- امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار درصورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیاًت مدیره.
4- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارت هاي عضويت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن.
5- تهيه دفاتر «عضويت» و «امور مالي» با نظر وزارت ، كار و اموراجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .
6- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.
7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسوولان و اعضاي انجمن صنفي.
8- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان.
9- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسوولان مربوط.
10-نصب آگهی ها و اعلامیه ها در تابلو های اعلانات ومحل های تعیین شد برای اطلاع و آگاهی اعضا .
11- انجام سایر اموری که نحوی از انحاءبا وظایف دبیرخانه ارتباط دارد
تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسوول هستند .
ماده 28- وظايف واختيارات خزانه دار:
خزانه دار مسوول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :
1- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق ریيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.
2- اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ
حسابهاي انجمن صنفي .
3- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورتحساب هاي مربوط .
4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق ریيس هيأت مديره يا دبير .
5- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسووليت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي .
6- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.
7- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.
تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجـــمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و ریيس هيأت مديره،رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.
تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان ،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد.
ج ـ بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان
ماده 29 - بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از 1نفر بازرس اصلي 1 نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت يكسال انتخاب
مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.
تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.
ماده 30- وظايف و اختيارات بازرسان :
1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.
2- رسيدگي و نظارت به دفاتر واوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.
3- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت ، كارواموراجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد).
4- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .
5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به تبصره یک ماده 11این اساسنامه.
6- بازرسان میتوانند درجلسات هیاًت مدیره، بدون داشتن حق راي .
7-بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن تسليم دارند
.8- بازرسان ملزم هستند دارای دو دفتر برگ شماری شده بوده خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عمومي، يا وزارت ، کارو امور اجتماعي ارايه نمايند .
9- بازرسان مکلف هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی ورسمی گزارش نمایند.


فصل چهارم
ساير مقررات
ماده31- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره،هیاًت داوری و بازرسان علاوه برشرایط مندرج در ماده ،4بايد داراي شرايط زير باشند:
1- حداقل 25سال تمام سن.
2- حداقل تحصیلات :لیسانس .
3- حداقل 2سال سابقه عضویت انجمن صنفی،منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.
تبصره-کاندیداهای اولین دوره ی هیاًت مدیره ،هیاًت داوری و بازرسان از شرط مقرردر بند3 معاف هستند.
ماده 32در اجراي ماده18آیين نامه انجمنهاي صنفي به منظور ثبت و آموزشاعضا ، هر دوره حداقل 5درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد .
ماده 33–مجمع عمومی عادی میتواند ازبین اعضای مجمع ،3یا7نفر از افرادی را که شرایط مندرج درماده 31این اساسنامه دارا باشن به ویژه با تاکید بر دارا بودن حداقل تحصیلات لیسانس به عنوان اعضای هیاًت داوری برای مدت 3 سال انتخاب و طی صورت جلسه به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی نمایند-اعضای هیاًت داوری دربرابر مجمع مسئولیت دارند .
تبصره1- اعضای هیاًت داوری در اولین جلسه پس از انتخاب ،از بین خود یک نفر رئیس ،یک نفر نایب رئیس ویک نفر منشی انتخاب و صورت جلسه ای تنظم و امضا نموده،جهت ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می نمایند.
تبصره2- حل اختلافات بین اعضای هیاًت مدیره بایک دیگر ،یا هیاًت مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن با هر یک از اعضای هیاًت مدیره یا بازرسان ،در چهار چوب مقررات قانونی ،به عهده هیاًت داوری بوده موظف هستند ضمن تسلیم گزارش اقدامات خود را در قالب صورت جلسات تنظیمی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند،ک
گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی سالانه نیز باید ارائه نمایند
ماده 34 –مهر انجمن پس از تصویب هیاًت مدیره وتایید کار و امور اجتماعی ،قابل استفاده خواهد بود.
هرگاه مهر انجمن تغییر یابد ،بدون تاًیید وزارت کار و امور اجتماعی ،آن غیر قانونی وقابل پیگرد می باشد.
ماده 35-مسوولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت كار و امور اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن ، در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار دهند .
ماده 36- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد :
1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.
2- چنانچه حداکثر مدت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره سپری شده و نسبت تجديد انتخابات اقدام نشده باشد.
3- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.
تبصره1- انحلال انجمن، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.
تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه ومطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر به عنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت كار و اموراجتماعي اعلام نمايد .
تبصره 3- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان ورييس هيات مديره با نظارت وزارت كار و اموراجتماعي اين وظيفه را عهده دار خواهند داشت.
ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد؛بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطاربازرسان، يك سوم اعضاي انجمن حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان یا دیبر یک سوم اعضای انجمن مكلف هستند انحلال انجمنرا به وزارت كار و امور اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون، به كانون ذيربط اعلام نمايند .
ماده 38- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت كار وامور اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، فهرست كاملي از كليه دارایيهاي انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمنرا تهيه نموده، دارایي انجمن را پس از تسويه كليه حسابهـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي در صورت مازاد با نظارت وزارت كار وامور اجتماعي در اختيارخانه سالمندان مهریز قرار دهند و در صورت عدم وجود به موًسسه خیریه فاطمه الزهرا تفت واگذار شـود .
ماده 39- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه وجود داشته باشد ، نظر وزارت كار و امور اجتماعي لازم الرعایه می باشد.
ماده 40 – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجراست.
ماده 41- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .
اين اساسنامه در 4فصل و 41ماده و 39تبصره در تاريخ32/3/87با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس/ فوق العاده مورخانجمن صنفي کار فرمایی مهندسین معمار استان یزد رسید .
Заглянув один раз, вы обязательно бесплатные программы скачаете для пк с лучшего сайта последние хорошие фильмы смотреть онлайн на кинопортале или ещё можно dle 10.2 шаблоны бесплатые на лучшем сайте.