ردیف نام نام خانوادگی کد ملی تلفن همراه شماره عضویت عضویت
1 علی صادقیان 4431326391 9131520265 387-1-0001 اصلی
2 محمد کاظم ماندگاری 4430500363 9131519153 387-1-0002 اصلی
3 سید حمید  جلیلیان 30704261 9131521990 387-1-0003 اصلی
4 سید منصور  علاقه مند 55827616 9131549859 387-1-0004 اصلی
5 مجتبی فرهمند 4431725830 9122251218 387-1-0005 اصلی
6 لیلا موسوی *70726493 9131513664 387-1-0006 اصلی
7 محمد حسین  مسعودی 4432111259 9131510550 387-1-0007 اصلی
8 بهروز صالحی 4430467471 9131514109 387-1-0008 اصلی
9 علی  حسنی 4431683275 9131546625 387-1-0009 اصلی
10 سید محمد حسین آیت اللهی 4432484098 9131519031 393-1-0010 اصلی
11 نریمان فرحزا 33901686 9133504625 393-1-0011 اصلی
12 هادی اکبرپور 4431662472 9133546588 393-1-0012 اصلی
13 پدرام  پسران 39310013 9131531880 393-1-0013 اصلی
14 محمد جانفدا 4430437017 9131512239 393-1-0014 اصلی
15 مهدیه پورآدینه 4431867716 9131590113 393-1-0015 اصلی
16 مهدی رضایی 4433459607 9133592198 393-1-0016 اصلی
17 محمدرضا نقصان محمدی 4432609966 9141531510 387-1-0017 اصلی
18 شیدا  چنگیزی 2121522034 9132505586 392-1-0018 اصلی
19 هدی صادقیان 4431814698 9133519644 390-1-0019 اصلی
20 احسان نوری 4433461415 9131517492 393-1-0020 اصلی
21 الهام اسماعیلی 4459689154 9131577302 393-1-0021 اصلی
22 آرزو امیدی *70249539 9133599525 393-1-0022 اصلی
23 لادن اوحدی 3050191341 9133911578 393-1-0023 اصلی
24 مهسا آسایش 2991542391 9133533072 393-1-0024 اصلی
25 سحر صحاف نیا 4431814523 9134518116 393-1-0025 اصلی
26 مریم توفیق 1550502867 9138600313 393-1-0026 اصلی
27 محمد بابائی زارچ 4432315261 9133574787 393-1-0027 اصلی
28 علی جدیدی *75306816 9125346990 393-1-0028 اصلی
29 سید عباس قیومی 2539785158 9133531073 393-1-0029 اصلی
30 مهدی جانمحمدی 639497173 9138602180 393-1-0030 اصلی
31 مهدی صادق احمدی 942864859 9133545419 393-1-0031 اصلی
32 امیر رضا صادقیان 4432493682 9131532476 393-1-0032 اصلی
33 وحیده رفیع فر 4430607362 9122076335 393-1-0033 اصلی
34 سید محمد رضا اعلایی 4433393924 9132513651 393-1-0034 اصلی
35 حامد چاووش یزدی 4420157895 9133569639 393-2-0035 افتخاری
36 سید ابوالفضل سلمانیان 4431602658 9133547419 393-2-0036 افتخاری
37 محمد تقی فهیمی 443428786 9133590640 393-1-0037 اصلی
38 نجمه نادری 4432526467 9133576428 393-1-0038 اصلی
39 نسیرین نصیریانی 4430656029 9131545744 393-1-0039 اصلی
40 فاطمه صفائیان 4433285641 9132733794 393-1-0040 اصلی
41 هانیه ذهب زاده 39320041 9135388186 393-2-0041 افتخاری
42 بهزاد وارسته *79803202 9131548883 393-2-0042 افتخاری
43 محمد آقاجعفری ها 4420065338 9131548489 393-2-0043 افتخاری
44 نرگس چوبداری 4432343583 9132590374 393-1-0044 اصلی
45 سید عباس  مشکاتی 4431530525 9133514301 393-1-0045 اصلی
46 سید محمدرضا فهیمی 4432449896 9133522218 393-1-0046 اصلی
47 محمد مهدی فخرالدین 4431671234 9125154062 393-1-0047 اصلی
48 مهدی زارع باغبیدی 5520004323 9120891686 394-2-0048 افتخاری
49 مسعود میروکیلی 4432346906 9133585648 394-1-0049 اصلی
50 محمود شایان فرد 4432773731 9131599298 394-1-0050 اصلی
51 آزاده انصاری 4432484098 9132592037 394-1-0051 اصلی
52 علی محمد زارع بیدکی 4439248738 9131533474 394-1-0052 اصلی
53 سید مجتبی میرحسینی 4433340812 9133534919 394-1-0053 اصلی
54 زکیه بردستانی 4433584381 9132749671 394-1-0054 اصلی
55 سمیه امیدواری 4431821783 9132578725 394-1-0055 اصلی
56 مریم امیدواری 4432742674 9132585237 394-2-0056 افتخاری
57 مرجان  عنایت اللهی *71287671 9133583351 394-1-0057 اصلی
58 خلیل جعفری نعیمی 4431102957 9131527444 394-2-0058 افتخاری
59 سعید شایگان 4430559007 9133512320 394-2-0059 افتخاری
60 سید مصطفی صالحی 4489644965 9121180788 394-2-0060 افتخاری
61 سید هادی صالحی 4433410799 9133560692 394-1-0061 اصلی
62 مریم السادات صالحی 4433451479 9010744655 394-2-0062 افتخاری
63 سمیه صدیقی خویدک 4431892508 9132744706 394-1-0063 اصلی
64 امیر محمد  صادقیان 4432493682 9131598613 394-1-0064 اصلی
65 اکرم السادات خیر السادات 4432510633 9133568851 394-1-0065 اصلی
66 امیرحسین صالحی 4433288799 9133517042 393-1-0066 اصلی
67 فاطمه السادات موسوی 5610002931 9130978067 394-2-0067 افتخاری
68 محسن عباسی هرقته 4431728554 9133513052 396-2-0068 افتخاری
69 علیرضا پورسلمان 4432711401 9122456686 396-1-0069 اصلی
70 محمد امین جلیلی 4433382043 9133572048 396-1-0070 اصلی
71 نیکزاد علیمرادی 3341256385 9131596554 396-1-0071 اصلی
72 جواد معتمدزاده 4432475153 9133550961 396-1-0072 اصلی
73 محمود فلکیان 4433637254 9132526916 396-2-0073 افتخاری
74 مهدی قاضی نسب 4469671053 9133524770 396-1-0074 اصلی
75 ایمان بدخش 3052214403 9131914463 396-1-0075 اصلی
76 Author: علی دانشیان 4433642541 9131914463 396-1-0076 اصلی
77 امیر عباس علمدار یزدی
9131511225 396-1-0077 اصلی
78 هانیه الهیان
9134510874 396-2-0078 افتخاری
79 نازلی جعفر بیگی
9131580512 397-2-0079 افتخاری
80 پدرام  جعفر بیگی
9133515145 397-1-0080 اصلی
81 ناهید میرزایی
9132541373 397-1-0081 اصلی
82 محمد رضا شاه حسینی
9131510794 387-1-0082 اصلی
83 محمود جلالیان
9197140733 397-1-0083 اصلی
84
جلالیان

397-1-0084 اصلی
85 میثم کارگر
9138603011 397-1-0085 اصلی
86
شیخ جعفری

398-1-0086 اصلی